Eolas Ginireálta ar Luas

 • Oibríonn Veolia Transdev Córas Iarnród Sráide Idirthurais i mBaile Átha Cliath darb ainm Luas.
 • Bhí seanaithne air mar Veolia Transport ach d'athraigh sé a ainm i mí Márta 2011 tar éis cumasc comhlachta
 • Is é An Ghníomhaireachta um Sholáthar Iarnród an comhlacht stáit atá freagrach as Luas

 

Ar ais go barr

 

Go gairid:

 • Tá dhá tramlíne Luas, an Líne Dhearg agus an Líne Uaine.
 • Tá an Líne Dhearg 20 ciliméadar i bhfad agus tá 32 Stopanna air.
  Ritheann an Líne Dhearg ó Thamhlacht go Iosta na Rinne agus ó Theach Sagard go Conghaile
 • Tá an Líne Uaine 16.5 ciliméadar i bhfad agus tá 22 Stopanna air.
  Ritheann an Líne Uaine ó Ghleann Bhríde go Faiche Stiabhna trí Áth an Ghainimh

 

 • Iompraíodh 22 milliúin paisinéirí I 2005
 • Iompraíodh 26 milliúin paisinéirí I 2006
 • Iompraíodh 28.4 milliúin paisinéirí I 2007
 • Iompraíodh 27.4 milliúin paisinéirí I 2008
 • Iompraíodh 25.4 milliúin paisinéirí i 2009
 • Iompraíodh 27.4 milliúin paisinéirí i 2010
 • 80,000 meán laethúil paisinéirí

 

Ar ais go barr

 

Amanna Tramanna agus Eolas

 

Líne Uaine

 • Faiche Stiabhna  >  >  >   Gleann Bhríde
 • Luan – Aoine ó 05.30am go 00.30am
 • Satharn ó 06.30am go 00.30am
 • Domhnach ó 07.00am go 11.30pm
 • Laethe Saoire Bainc ó 07.00am go 11.30pm
 • Gleann Bhríde   >  >  >   Faiche Stiabhna
 • Luan – Aoine ó 05.30am go 00.00am
 • Satharn ó 06.30am go 00.00am
 • Domhnach ó 07.00am go 11.00pm
 • Laethe Saoire Bainc ó 07.00am go 11.00pm

 

Líne Dhearg

 • Iosta na Rinne  >  >  >   Tamhlacht
 • Luan – Aoine ó 05.30am go 00.30am
 • Satharn ó 06.30am go 00.30am
 • Domhnach ó 07.00am go 11.30pm
 • Laethe Saoire Bainc ó 07.00am go 11.30pm
 • Tamhlacht   >  >  >   Iosta na Rinne
 • Luan – Aoine ó 5:30am go 00:00am
 • Satharn ó 6:30am go 00:00am
 • Domhnach ó 7:00am go 11:00pm
 • Laethe Saoire Bainc ó 7:00am go 11:00pm
 • Teach Sagard  >  >  >   Belgard
 • Luan – Aoine ó 5:40am go 11:50pm
 • Satharn ó 6:40am go 11:50pm
 • Domhnach ó 7:10am go 10:50pm
 • Laethe Saoire Bainc ó 7:10am go 10:50pm
 • Tram seo caite Iosta na Rinne  >  >  >   Teach Sagard
 • Luan – Satharn : 0:00am
 • Domhnach - Laethe Saoire Bainc : 11:00pm
 • Conghaile
 • Luan – Aoine ó 7:10am go 7:30pm
 • Satharn ó 9:05am go 6:45pm
 • Domhnach ó 3:10pm go 7:00pm
 • Laethe Saoire Bainc ó 3:10pm go 7:00pm

 

 • Oibríonn seirbhísí speisialta ag aimsir na Nollag, na hAthbhliana agus ar ócáidí eile.
 • Le linn amanna ardéilimh, 07.00am go 10.00am agus 16.00pm go 21.00pm, oibríonn tramanna Luas gach 4/5 nóiméad. Ag amanna beagéilimh, rithfidh tramanna gach 10-15 nóiméad.
 • Tá eolas ar fail ó luas.ie , Saorfhón Cúram Custaiméirí 1800 300 604 agus ó mhapanna turais ag Stopanna.
 • Tá taispeántais eolais do phaisinéirí ag gach Stop chomh maith, ag léiriú am sroichte an chéad tram eile.
 • Is é eolas clos-amhairc atá ar fail ar bord.
 • Tá CCTV ar bord an tram agus ag Stopanna.
 • Tá an seomra stiúrtha lárnach in Iosta an Bhó Dhearg.Déantar faireachán ar an dá líne ón áit seo.
 • Bíonn feitheoirí tráchta, a bhíonn i dteagmháil le tiománaithe tram agus oifigigh Cúram Custaiméirí, ag obair sa seomra stiúrtha 24 uair sa lá.

 

Ar ais go barr

 

Na Tramanna

 • Tá 66 feithicil ina iomlán.
 • Déantar na tramanna I La Rochelle, an Fhrainc ag Alstrom Transport.
 • Is de dhéanamh Citadis 301, 401 agus 402 iad.
 • Tá 33 tram Citadis 301 nó 401 ar an Líne Dhearg.
 • Tá 7 tram Citadis 301 nó 401 agus 26 tram Citadis 402 ar an Líne Uaine.
 • Tá fad 40m ag na tramanna Citadis 301 agus 401.
 • Tá fad 43m ag na tramanna Citadis 402.

 

Tá tuilleadh eolais le fáil ó Luas Saorfhón 1800 300 604.

 

Ar ais go barr

 

Céard a dhéanann mé nuair a eisítear ticéad aisíoc dom?

Eisíodh ticéad aisíoc duit onár meaisín díolta ticéad in ionad soinseála ceart; tarlaíonn sé seo de ghnáth mar tá an meaisín sin imithe as boinn airgid. Má tharlaíonn sé seo tá dhá rogha agat; is féidir leat : dul go dtí an iosta ag An Bhó Dhearg nó go Stop Áth an Ghainimh idir na huaireanta 9am agus 5pm ó Luan go hAoine agus beimid in ann do aisíoc a eisiúnt duit nó is féidir leat an ticéad seo a chur sa phost chugainn ag ár seoladh (ar fáil sa chodán Déan Teagmháil Linn ) chomh maith le do ainm agus seoladh ionas go bhféadfaimid é a chur ar ais chugat.

 

Má tá aon cheisteanna eile agat maidir le haisíoc, déan teagmháil, le do thoil, le Cúram Custaiméirí Luas ar Saorfhón 1800 300 604.

 

Ar ais go barr

 

An gcumhdóidh mo phas taistil mo tháille chun taistil ar an Luas?

Cumhdóidh. Má tá pas taistil leasa shóisialaigh agat (pas cliste do mhuintir Thuaiscaeart Éireann) ceadaítear do dhaoine a bhfuil pas acu taistil saor in aisce ar Luas. Iarraimid ort do phas a thógáil leat i gcónaí mar scrúdaítear ticéid go rialta ar bord tramanna agus caithfidh tú é seo a thaispeáint má iarrtar ort. Má luann do phas gur pas chompánaigh é, tá sé ceadaithe ag do chompánach taistil saor in aisce leat ar do thuras. Má tá aon cheisteanna eile agat déan teagmháil, le do thoil, le Cúram Chustaiméirí.

 

Ar ais go barr

 

Cá bhfaigheann mé eolas ar Ghnáththáillí?

Le haghaidh aon eolas ag baint le gnáththáillí, dean teagmháil le Cúram Chustaiméirí Luas le do cheist. Saorfhón: 1800 300 604 nó ephost: www.luascustomercare.ie

Chun gnáththáille a íoc le cárta creidmheasa/Laser, téigh le do thoil,go dtí an rogha “Íoc Gnáththáille” ar ár leathanach baile.

 

Back top

 

An féidir liom rothar a thógáil ar bord an tram?

Ní féidir ach rothar infhillte i mála iompair a thabhairt ar bord. Taobh amuigh de sin, tá cosc ar rothair. Tá sé seo luaite in ár bhfodhlíthe.

 

Ar ais go barr

 

Cá bhfuil na háiseanna páirceála rothar?

Tá racaí rothar ag formhór na Stopanna.

 

Ar ais go barr

 

An bhfuil cead ainmhithe a thabhairt ar Luas?

Tá cead Madraí Treorach a thabhairt ar Luas. Tá cead madraí agus ainmhithe eile a thabhairt ar an tram má tá siad in iompróir peata dúnta cuí. Tá discréid ag Foireann Luas ligint dóibh taisteal.

 

Ar ais go barr

 

Cá háit is féidir liom an rian a thrasnú

Tá pointí trasnaithe ainmnithe ag gach Stop , mar a bhfuil an rian ar aon leibhéal leis an gcosán. Sa chathair ba cheart duit trasnú ag trasrianta coisithe, a thrasnaíonn bóthair agus líntí Luas de ghnáth. Cuimhnigh an Cód Sábhála a úsáid agus tú ag trasnú.

 

 

Ar ais go barr

 

Céard a dhéanann mé má theastaíonn cabhair uaim ar bord an tram nó ag an Stop?

Ba cheart do phaisinéirí a bhfuil cabhair uathu glaoch ar Saorfhón 1800 300 604

Is iad uaireanta Cúram Chustaiméirí ná 7am – 7pm.

 • Ar bord an tram tá gléas cumarsáide éigeandála do phaisinéirí, suite ar ursain dorais ar an taobh dheas de ghach péire doras; cuireann sé seo ar chumas do phaisinéir labhairt go díreach leis an tiománaí
 • Tá luamhán coscáin éigeandála suite ag gach doras chun an tram a stopadh i gcás éigeandála.
 • Gearrfar fíneáil ar dhuine a oibríonn an coscán éigeandála go fealltach.
 • Tá Poinnte Cabhrach Éigeandála ag gach Stop.
 • Brúigh uair amháin ar an gcnaipe mór Dearg.
 • Ceanglóidh sé seo leis an seomra stiúrtha tú.
 • Leis an córas CCTV ag an Stop, is féidir leis an fhoireann an duine a bhrúigh an cnaipe a fheiceáil.
 • Is féidir leis an ball foirne agus an paisinéir a bhfuil cabhair uaidh labhairt lena chéile.

 

Tabhair faoi deara go bhfuil CCTV ar bord an tram agus ag an Stop.

 

Ar ais go barr

 

>Conas a théann mé ón Líne Uaine go dtí an Líne Dhearg?

Níl aon iompar poiblí ag nascadh an dá líne. Is é an treo is dírí ná síos Sráid Grafton, trasna Faiche an Choláiste agus suas Sráid Uí Chonaill go Sráid na Mainistreach. Is siúlóid 15 nóiméad é.

 

Ar ais go barr

 

Eolas faoin Meaisín Díolta Ticéa

Glacann an Meaisín Díolta Ticéad boinn, nótaí, cártaí Laser agus creidmheasa. Tugann sé sóinseáil chomh maith. Ní ghlacfaidh na Meaisíní Díolta Ticéad cártaí creidmheasa nó Laser do cheannach ar bith faoi €5.00 nó thar €50.00. Díolann sé gach cineál ticéad ach amháin ticéid bhliantúla, ticéid choigiltis chánach nó Cártaí Cliste. Tá dhá mheaisín ar a laghad ag gach Stop.

I gcás go bhfuil an meaisín as ordú, cuir fios le do thoil ar Fhoireann Cúram Chustaiméirí ar Saorfhón 1800 300 604.

Bain úsaid, le do thoil as meaisín eile chun ticéad a cheannach. Caithfidh go bhfuil ticéad bailí agat i gcónaí ar bord an tram.

 

Ar ais go barr

Céard é an Scéim Iompar Scoile?

Tá an Scéim Iompar Scoile faoi stiúriú an Roinn Oideachais agus Scileanna agus riartha ag Bus Éireann. Le haghaidh tuilleadh eolais faoi conas a bhaineann sé le Luas, déan teagmháil le Cúram Chustaiméirí Luas ar Saorfhón 1800 300 604 nó ephost info@luas.ie

 

Ar ais go barr

 

Cén airde agus cumhact atá ag na sreanganna lastuas?

Tá 750vDC ins na sreanganna lastuas agus tá airde 6m acu muna luaitear a chontráil.

 

Ar ais go barr

 

An bhfuil cumhacht sna sreangann istoíche?

Tá. Tá an córas beo an t-am ar fad, ach amháin sa chás gur éigeandáil atá ann nó go bhfuil oibreacha réamh-bheartaithe le déanamh.

 

Ar ais go barr

 

An féidir leat tú féin a leictreamharú?

Is féidir – má chuireann tú isteach ar leictreachas - má dhéanann tú teagmháil leis na cáblaí lastuas, nó má dhéanann tú damáiste do na caibinéid leictreacha gar don trambhealach.

 

Ar ais go barr

 

An féidir liom tiomáint i lánaí tram?

Ní féidir. Tá lánaí tram atá mairceáilte LÁNA TRAM do tramanna amháin agus ní féidir a úsáid ag usáideoirí bothair ar bith eile, busanna, tacsaithe nó rothaithe san áireamh.

 

Ar ais go barr

 

An gcaithfidh mé íoc ag na carrpháirceanna Loc agus Taisteal?

Caithfidh. Tá luach €2 ar phairceáil suas go 4 uair agus €4 don lá iomlán. Glacann na meaisíní sa charrpháirc boinn, cártaí creidmheasa agus dochair. Agus tú ag páirceáil, bain usáid as an meaisín páirceála sa limistéar inar phairceáil tú. Caithfear íoc as pháirceáil sula ndéanann tú do thuras.

 

Ar ais go barr

 

Céard é an réimse aoiseanna atá cumhdaithe ar tháille pháiste?

Baineann páistí idir 3 agus 15 bliana tairbhe as táillí laghdaithe. Is féidir le páistí faoi 3 bliana taisteal saor in aisce ar Luas ach ní mór paisinéir atá ag íoc a bheith leo.

 

Ar ais go barr

 

Céard é an t-am turais idir Stopanna Líne Dhearg Luas?

 • Am iomlán taistil ó Theach Sagard go Belgard, 11 nóiméad
 • Am iomlán taistil ó Thamhlacht go Belgard, 7 nóiméad
 • Am iomlán taistil ó Belgard go Bóthar na Siúire, 16 nóiméad
 • Am iomlán taistil ó Bhóthar na Siúire go Heuston, 8 nóiméad
 • Am iomlán taistil ó Heuston go Busáras, 14 nóiméad
 • Am iomlán taistil ó Bhusáras go Iosta na Rinne, 6 nóiméad

 

Ar ais go barr

 

An Féidir liom Orduithe Grúpa a dhéanamh?

Is féidir le Luas rogha a thairgeadh duit ticéid ghrúpa a cheannach.

Is féidir linn fleisc-thicéid 1 lá agus ticéid fillte a dhíol do ghrúpaí 20 duine nó os a chionn sin.

Caitear ordaithe a chur isteach 5 lá ar a laghad roimh dáta tasitil.

Is iad na modhanna íoctha ná cárta Laser/creidmheasa, seic nó ordú poist.

 

Glaoigh, le do thoil, Chúram Chustaiméirí Luas ar Saorfhón 1800 300 604 le haghaidh tuilleadh eolais.

 

Ar ais go barr

 

Céard é an t-am turais idir Stopanna Líne Uaine Luas?

 • Am iomlán taistil ó Faiche Stiabhna go Baile Amhlaoibh 15 nóiméad
 • Am iomlán taistil ó Bhaile Amhlaoibh go Áth an Ghainimh 5 nóiméad
 • Am iomlán taistil ó Áth an Ghainimh go Carraig Mhaighin 13 nóiméad
 • Am Iomlán taistil ó Carraig Mhaighin go Gleann Bhríde 7 nóiméad

 

Ar ais go barr

An féidir liom taisteal ó Chonghaile go Iosta na Rinne?

Ní féidir, ní théann na tramanna ó Chonghaile ach go Tamhlacht amháin. Má tá tú ag Conghaile agus go bhfuil tú ag iarraidh dul go Iosta na Rinne, caithfidh tú dul go Stop Busáras (thart faoi 3 nóiméad ag siúl) nó go Duga Sheoirse (thart faoi 7 nóiméad ag siúl) agus an tram a fháil go Iosta na Rinne. Bí cinnte go léann tú na Cláir Eolais ag na Stopanna agus an taispeáint cheannphointe os cionn chábán an tiománaí lena bheith cinnte go bhfuil tú ag bordáil an tram ceart.

 

Ar ais go barr

 

Céann t-am a théann na tramanna deireannacha?

On the Green Line and the Red Line (Tallaght to/from The Point), the last trams are:

 • Ar an Líne Uaine agus ar an Líne Dhearg (Tamhlacht go Iosta na Rinne), fágann na tramanna deireannacha ag:
 • Luan go hAoine: 0.30am
 • Satharn: 0.30am
 • Domhnach: 11.30pm
 • Laethe Saoire Bainc: 11.30pm

 

*Ar an Líne Dhearg, téann na tramanna deireannacha ó Stop Luas Conghaile ag 9.30pm  agus téann an tram deireannach go Teach Sagard  ó Lár na Cathrach ag 0.25am

 

 

 

 

Ar ais go barr

 

An féidir liom taisteal ó Thamhlacht go Conghaile?

Stopfaidh an chuid is mó de na tramanna ó Thamhlacht ag gach stop go Iosta na Rinne. Ag dul go Lár na Cathrach chun dul go Conghaile, athraigh go tram ar bith marcáilte Conghaile ag Acomhal Belgard nó ag stop ar bith tar éis Belgard. Ina mhalairt sin, fan ar bord agus tuirling ag Stop Busáras, siúlóid 3 nóiméad ó Stop Luas Conghaile.

 Seiceáil an t-eolas do phaisinéirí ag Stopanna agus na taispeántais eolais ar thramanna.

 

Ar ais go barr

 

 

Conas a théim ó Chonghaile go Busáras?

Tógann sé trí nóiméad (nó mar sin) siúl go Stop Busáras ó Stop Conghaile.

 

Ar ais go barr

 

Conas a théim ó Duga Sheoirse go Conghaile?

Chun dul ó Duga Sheoirse go Conghaile, téigh trasna Droichead Shráid an Mhéara, téigh díreach ar aghaidh agus fan ar thaobh na láimhe deise. Cas ar dheis ag Stop Luas Conghaile. Is siúlóid 2 nóiméad é.

Ar ais go bar

 

Conas a théann mé ó Theach Sagard go Iosta na Rinne?

Stopfaidh an chuid is mó de na tramanna ó Theach Sagard ag gach stop go Conghaile. Ag dul go Lár na Cathrach chun dul go Iosta na Rinne athraigh go tram ar bith marcáilte Iosta na Rinne ag stop ar bith tar éis Fothair Chardain. Nó bain úsáid as na hacomhail atá molta: Belgard nó Busáras má's mian leat. Seiceáil an t-eolas do phaisinéirí ag Stopanna agus na taispeántais eolais ar thramanna.

Ar ais go bar

Is mian liom dul go hOspidéal Tamhlachta ó Fhothair Chardain, conas a dhéanann mé é sin?

Chun dul ó Fhothair Chardain go hOspidéal Thamhlachta caithfidh tú athrú ag Acomhal Belgard agus dul ar bord an chéad tram eile a théann go Tamhlacht.

 

Ar ais go bar

Like most websites we use cookies. These are required for various aspects of the site to work properly.If you continue we'll assume you are happy to use cookies on our site. More information on cookies?